Tuy là phần mở màn cho bài thi Toeic Reading nhưng không phải lần đầu là dễ nhất bởi đề thi Toeic mới xen kẽ câu dễ và câu khó. Đặc biệt từ vựng theo chủ đề part 5 Toeic được mở rộng hơn so với  format cũ nên bắt buộc thí sinh cần trang bị cho mình một nền tảng ngữ pháp và từ vựng sâu rộng. Dưới đây là bài tổng hợp những từ vựng TOEIC part 5 mới và dễ gặp trong đề thi, các bạn đừng quên lưu về để học nhé!

từ vựng toeic part 5
Bộ từ vựng TOEIC part 5 thông dụng

 

1. Cấu trúc của bài thi Toeic part 5

Trước khi tìm hiểu về phần từ vựng Toeic part 5, thí sinh cần nắm vững về cấu trúc phần này để hiểu rõ format của đề thi TOEIC Part 5. Cụ thể, đối với part 5 Toeic số lượng câu hỏi giảm chỉ còn 30 so với đề cũ là 40.

Tổng thời gian làm bài Reading Toeic là 75 phút, thời gian lý tưởng để thí sinh hoàn thành part 5 là 20 phút, tương đương 30 giây cho một câu. Tùy vào mức độ khó dễ và kỹ năng làm bài mà thời gian cho mỗi câu sẽ có sự chênh lệch. Tuy nhiên tuyệt đối không được quá 30 giây cho một câu vì sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm những phần khác. 

Những dạng câu hỏi thường gặp trong TOEIC part 5 bao gồm:

  • Preposition – lựa chọn giới từ
  • Word-form – lựa chọn từ loại
  • Connecting words/ adverb-clause markers – lựa chọn từ/ mệnh đề nối
  • Relative pronoun – lựa chọn đại từ quan hệ
  • Pronoun/ Reflexive/ Possessive – lựa chọn đại từ/ đại từ phản thân/ tính từ sở hữu
  • Meaning – lựa chọn từ vựng
Giới thiệu về bài thi Toeic part 5
Giới thiệu về bài thi Toeic part 5

 

Do đó, việc học từ vựng TOEIC rất quan trọng, quyết định đến điểm số của phần thi Part 5 rất nhiều.

 

2. Từ vựng Toeic part 5 thông dụng nhất

Dưới đây là những từ vựng Toeic part 5 thường gặp nhất các thí sinh cần lưu ý để hoàn thành thật tốt bài thi và rinh về band điểm Toeic ưng ý nhé.

Số thứ tự Từ vựng TOEIC Part 5 Ý nghĩa Ví dụ
1 Abandon Từ bỏ The project was abandoned due to lack of funding
2 Accommodate Chứa đựng, đáp ứng The new office space can accommodate up to 50 employees
3 Acknowledge Thừa nhận, công nhận The company acknowledged the outstanding performance
4 Adjust Điều chỉnh Please adjust the temperature of the air conditioning unit
5 Allocate Phân bổ, cấp phát The budget was allocated for various marketing activities
6 Amend Sửa đổi The contract was amended to include additional terms
7 Analyze Phân tích The financial analyst will analyze the company’s financial statements to assess its performance
8 Appoint Bổ nhiệm, chỉ định The board of directors will appoint a new CEO to lead the company
9 Approve Phê duyệt The project was approved by the management team
10 Assess Đánh giá, định giá The consultant was hired to assess the company’s financial situation
11 Assign Phân công The supervisor assigned specific tasks to each team member
12 Assist Hỗ trợ The IT department assists employees with technical issues
13 Attend Tham dự Please attend the meeting in the conference room
14 Attract Thu hút The new marketing campaign attracted many potential customers
15 Authorize Ủy quyền, cho phép The manager authorized the use of company resources for the project
16 Avoid Tránh The team tried to avoid potential risks during the project
17 Award Trao giải The company awards outstanding employees every year
18 Bear Chịu đựng He couldn’t bear the thought of leaving his family behind
19 Cancel Hủy bỏ They had to cancel the meeting and reschedule it for next week
20 Categorize Phân loại The documents should be categorized according to their topics
21 Cease Ngừng, dừng lại The company decided to cease production of the outdated product
22 Commence Bắt đầu The construction of the new building will commence next month
23 Compensate Bồi thường The company compensated the customer for the damaged goods
24 Comply Tuân thủ All employees are required to comply with the safety regulations
25 Conduct Tiến hành, thực hiện The research team conducted a survey to gather data
26 Confirm Xác nhận Please confirm your attendance at the workshop
27 Convene Tổ chức, triệu tập The committee will convene a meeting to discuss the proposal
28 Correspond Tương ứng The sales figures correspond to the projected targets
29 Critique Đánh giá, phê bình The manager critiqued the performance of the sales team
30 Delegate Ủy quyền, giao phó The manager delegated certain tasks to his assistant
31 Demonstrate Chứng minh, thể hiện The presenter demonstrated the new software’s features
32 Deny Từ chối, phủ nhận The company denied the allegations of unfair practices
33 Devise Phát minh, tạo ra The team devised a new marketing strategy
34 Distribute Phân phát, phân phối The company will distribute the new product to stores next week
35 Draft Soạn thảo, viết nháp Please review the draft of the report and provide feedback
36 Elect Bầu chọn The committee will elect a new chairman during the annual meeting
37 Emphasize Nhấn mạnh The coach emphasized the importance of teamwork and collaboration to win the championship
38 Enhance Nâng cao, cải thiện The company introduced new features to enhance the product
39 Establish Thiết lập, thành lập The company plans to establish a new branch in the city
40 Evaluate Đánh giá, định giá The performance of employees will be evaluated quarterly
41 Exceed Vượt qua, vượt trội hơn The sales team’s performance exceeded expectations
42 Execute Thực hiện, thực thi The project manager carefully executed the project plan to ensure its success

 

>>Đọc thêm: Từ vựng TOEIC part 4

 

43 Exhibit Triển lãm, trưng bày The art gallery will exhibit a collection of paintings by renowned artists
44 Expand Mở rộng, mở rộng The retail chain is looking to expand its store locations across the country
45 Expedite Đẩy nhanh, thúc đẩy The team needs to expedite the completion of the project
46 Fabricate Chế tạo, tạo ra The factory fabricates high-quality machinery
47 File Lưu, hồ sơ Please file the documents in the appropriate folders
48 Finance Tài chính The finance department manages the company’s budget
49 Forecast Dự đoán, dự báo The economist forecasted a decline in the country’s economy
50 Formulate Xây dựng, hình thành The team will formulate a strategy for the new marketing campaign
51 Furnish Cung cấp, trang bị The office is furnished with modern equipment
52 Gather Tập hợp, thu thập The team will gather data for the market research
53 Generate Tạo ra, sinh ra The company aims to generate more revenue this year
54 Implement Thực hiện, triển khai The IT department will implement the new software system
55 Improve Cải thiện, tăng cường Regular exercise and a balanced diet can greatly improve overall health
56 Incorporate Kết hợp, tích hợp The new product will incorporate the latest technology
57 Indicate Chỉ ra, cho thấy The survey results indicate a high level of satisfaction
58 Inform Thông báo, báo cáo The manager will inform the team about the new policy
59 Initiate Khởi đầu, bắt đầu The company will initiate a training program for new employees
60 Inspect Kiểm tra, kiểm định The quality control team will inspect the products
61 Install Cài đặt, lắp đặt The IT team will install new software on all computers
62 Integrate Kết hợp, hòa nhập The company aims to integrate sustainability practices into its operations
63 Interpret Giải thích, diễn giải The translator will interpret the conversation for the clients
64 Introduce Giới thiệu, ra mắt The company will introduce a new product next month
65 Investigate Điều tra, khám phá The security team will investigate the incident
66 Launch Khởi đầu, ra mắt The company will launch its new website on Monday
67 Maintain Bảo trì, duy trì The technician will maintain the equipment regularly
68 Manufacture Sản xuất, chế tạo The company manufactures its products in a state-of-the-art facility
69 Minimize Giảm thiểu, làm giảm The team needs to minimize production costs
70 Monitor Theo dõi, giám sát The IT team monitors the network for any issues
71 Obtain Thu được, đạt được The company obtained a new contract with a major client
72 Optimize Tối ưu hóa, làm tối đa hóa The team aims to optimize the website for better performance
73 Organize Tổ chức, sắp xếp The school will organize a field trip to the museum for the students
74 Oversee Giám sát, quản lý The supervisor oversees the work of the team
75 Participate Tham gia Employees are encouraged to participate in team-building activities
76 Perform Thực hiện, thực hiện The team needs to perform a market analysis
77 Plan Lập kế hoạch The team needs to plan the project timeline and milestones
78 Position Định vị, vị trí The company aims to position itself as a market leader
79 Prepare Chuẩn bị, sửa soạn The team will prepare the presentation for the client
80 Prioritize Ưu tiên The team needs to prioritize tasks based on their importance
81 Procure Thu thập, huy động The company will procure additional resources for the project
82 Promote Quảng bá, thúc đẩy The company will promote the new product through advertising
83 Propose Đề xuất, gợi ý The project manager proposed a new timeline to speed up the completion of the project
84 Provide Cung cấp, cung ứng The hotel provides complimentary Wi-Fi access to all guests
85 Purchase Mua The customer decided to purchase the latest model
86 Pursue Theo đuổi The company decided to pursue new business opportunities
87 Qualify Đủ điều kiện, đủ tư cách The candidate needs to qualify for the job

 

88 Reallocate Phân bổ lại, cấp phát lại The budget was reallocated for different projects
89 Rebuild Xây dựng lại The company will rebuild the damaged infrastructure
90 Recruit Tuyển dụng Our HR department is actively recruiting talented individuals to join our team
91 Reduce Giảm bớt The new software will help reduce the processing time for each task
92 Refurbish Sửa lại, làm mới The office space will be refurbished with new furniture
93 Regulate Quy định, điều chỉnh The government plans to regulate the industry
94 Reinforce Tăng cường, củng cố The training program aims to reinforce employees’ skills
95 Relocate Di chuyển The company will relocate its headquarters to a new city
96 Renovate Cải tạo, nâng cấp The hotel will be closed for renovation during the summer
97 Represent Đại diện, tượng trưng The sales manager represents the company at trade shows
98 Require Yêu cầu The job requires a strong background in marketing
99 Research Nghiên cứu The research team conducted a study on consumer behavior.

 

 

Vừa rồi chúng mình vừa tổng hợp những từ vựng TOEIC part 5 theo format mới nhất. Nhớ rằng, học từ vựng là một quá trình dài hơi và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Bạn cần tập trung vào việc hiểu và ứng dụng từ vựng trong ngữ cảnh thực tế để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ trong bài thi TOEIC Part 5, hãy làm ngay các bài luyện thi TOEIC online của chúng mình nhé!